UtterPradesh

Chest NoPlayer NameDate Of Birth
12Malvika31/12/1996
04Renu Patel07/07/1997
09Km Rakhi Sahrawat12/11/2000
05Neetu Tomar(C)04/02/1992
07Anjani Patel
02Santara Kumari
03Shweta Patel
1Manisha15/01/1994
10KM Guddan Khewal03/06/1997
11KM Seema Yadav08/08/1996
06Shraddha Verma

Manager Name – Satendra Kumar

Coach Name – Punam Yadav

Team Official – Rachana Yadav